Thông tin cổ đông
NĂM 2019
NĂM 2018
 • Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  24-10-2018 | 16:45

  1. Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

  2. Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

 • Công bố thông tin - Cung cấp thông tin Cán bộ quản lý Phạm Trung Kiên
  10-10-2018 | 14:55
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2
  09-10-2018 | 11:20
 • Công bố thông tin Miễn nhiệm & Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
  09-10-2018 | 09:30
 • Thông báo & Nghị quyết HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2
  07-09-2018 | 13:05
 • Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Sửa đổi 24/04/2018)
  14-08-2018 | 14:29
 • Công bố thông tin ĐHCĐ Bất thường T8/2018
  09-08-2018 | 14:20
 • Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ bất thường T08/2018 (Sơ yếu lý lịch Ứng viên BKS Công ty Hồng Hà)
  07-08-2018 | 09:23
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2018
  25-07-2018 | 14:11
 • Thông báo & Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
  29-06-2018 | 16:13
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức năm 2017 bằng tiền (5% vốn điều lệ)
  19-05-2018 | 16:45
 • Nghị quyết HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
  19-05-2018 | 16:42
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)
  23-04-2018 | 09:32
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
  16-04-2018 | 16:18
 • Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  11-04-2018 | 15:52
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
  28-03-2018 | 16:02
 • Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  23-03-2018 | 15:45
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2018
  23-03-2018 | 09:20
 • Tờ trình Thông qua đề nghị của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  14-03-2018 | 17:00
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  09-02-2018 | 15:14