Thông tin cổ đông
NĂM 2019
 • Thông báo hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) tại VSD
  11-11-2019 | 11:21

  Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kính gửi Quý cổ đông thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) tại VSD.

  Thông báo của VSD: http://www.vsd.vn/15-p4c23-60583/2362/HHA-Huy-chung-khoan-dang-ky.htm

  Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 21/11/2019

  Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký căn cứ vào danh sách cổ đông của Công ty do VSD cung cấp.

  Thời gian, thủ tục liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ được Công ty thông báo cho Quý cổ đông cụ thể sau ngày 21/11/2019.

  Trân trọng thông báo!

 • Quyết định & Thông báo của SGD Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu HHA
  14-10-2019 | 11:30
   
   
  - Ngày hủy đăng ký giao dịch: 01/11/2019
  - Ngày giao dịch cuối cùng tại SGD Chứng khoán Hà Nội: 31/10/2019
 • Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  01-10-2019 | 10:58
 • Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 & Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2019 (10% vốn điều lệ)
  26-09-2019 | 13:57
 • Quyết định phúc thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 72/2019/QĐPT-VKDTM của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
  02-08-2019 | 15:12
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
  30-05-2019 | 16:35
 • Nghị quyết HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
  23-05-2019 | 10:33
 • Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền
  14-05-2019 | 10:26
 • Công bố thông tin về Chủ tịch HĐQT & TV BKS
  29-04-2019 | 15:14

  - Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tuấn

  - Thành viên Ban kiểm soát Đinh Thị Thúy Hà

 • Công bố thông tin thay đổi TV HĐQT, TV BKS & Bầu Chủ tịch HĐQT
  29-04-2019 | 15:00
 • Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
  29-04-2019 | 14:58
 • Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  27-04-2019 | 16:49

   

 • Báo cáo thường niên 2018
  17-04-2019 | 09:23
 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  09-04-2019 | 10:57
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
  30-03-2019 | 08:57
 • Thông báo & Nghị quyết HĐQT về triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  14-03-2019 | 13:25
NĂM 2018
 • Quyết định sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của TAND quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
  19-11-2018 | 16:43
 • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2 ngày 25/10/2018
  26-10-2018 | 13:38
 • Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  24-10-2018 | 16:45

  1. Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

  2. Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

 • Công bố thông tin - Cung cấp thông tin Cán bộ quản lý Phạm Trung Kiên
  10-10-2018 | 14:55
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2
  09-10-2018 | 11:20
 • Công bố thông tin Miễn nhiệm & Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
  09-10-2018 | 09:30
 • Thông báo & Nghị quyết HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2
  07-09-2018 | 13:05
 • Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Sửa đổi 24/04/2018)
  14-08-2018 | 14:29
 • Công bố thông tin ĐHCĐ Bất thường T8/2018
  09-08-2018 | 14:20
 • Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ bất thường T08/2018 (Sơ yếu lý lịch Ứng viên BKS Công ty Hồng Hà)
  07-08-2018 | 09:23
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2018
  25-07-2018 | 14:11
 • Thông báo & Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
  29-06-2018 | 16:13
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức năm 2017 bằng tiền (5% vốn điều lệ)
  19-05-2018 | 16:45
 • Nghị quyết HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
  19-05-2018 | 16:42
 • Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
  26-04-2018 | 16:04
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)
  23-04-2018 | 09:32
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
  16-04-2018 | 16:18
 • Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  11-04-2018 | 15:52
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
  28-03-2018 | 16:02
 • Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  23-03-2018 | 15:45
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2018
  23-03-2018 | 09:20
 • Tờ trình Thông qua đề nghị của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  14-03-2018 | 17:00
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  09-02-2018 | 15:14