Thông tin cổ đông
NĂM 2017
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức 2016 bằng tiền
  05-05-2017 | 13:50
 • Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  28-04-2017 | 13:48
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  18-04-2017 | 13:46
 • Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
  05-04-2017 | 13:44
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
  30-03-2017 | 16:24
 • Thông báo ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty CP Diêm Thống Nhất & Công ty CP Giấy Vạn Điểm
  16-03-2017 | 11:24
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
  16-03-2017 | 11:20
 • Thông báo HĐQT tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016
  25-01-2017 | 11:11
NĂM 2016
 • Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
  21-11-2016 | 11:08
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
  23-08-2016 | 17:12
 • Công bố thông tin thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021
  25-05-2016 | 11:25
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:23
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
  25-05-2016 | 11:21
 • Báo cáo Tài chính Quý I năm 2016
  25-05-2016 | 11:19
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  25-05-2016 | 11:13
 • Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán nốt cổ tức 2015 bằng tiền
  25-05-2016 | 11:12
 • Báo cáo thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
  25-05-2016 | 09:57
 • Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:36
 • Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2016
  09-01-2016 | 11:35
 • Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Sửa đổi T1/2016)
  05-01-2016 | 09:47